Entavision Oy tietosuojaseloste

1.) Rekisterinpitäjä Entavision Oy
Y-tunnus: 2773614-9
Osoite: Jääsalontie 20, 90400 Oulu
Puhelin: 0442536701
Sähköposti: etunimi.sukunimi@entavision.fi

2.) Rekisteriasioista vastaava henkilö
Reino Salmela Puhelin: 0442536701
Sähköposti: reino.salmela (at) entavision.fi
Entavision Oy
Jääsalontie 20, 90400 Oulu

3.) Rekisterin nimi
Entavision Oy:n asiakasrekisteri

4.) Asiakasrekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Entavision Oy kerää tietoja asiakasrekisteriin työtilausten ja yhteydenottojen yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Säilytämme asiakasrekisterissämme seuraavia henkilötietoja:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite)
• kiinteistön osoite ja asiakastiedot
• Y-tunnus (yritykset)

5.) Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tarvitsemme asiakkaidemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, työn suoritukseen liittyvien raporttien ja pöytäkirjojen tekemiseen, asiakaspalveluun, asiakasviestintään, tilausten ja laskutusten hoitamiseen.

Entavision Oy käsittelee asiakasrekisterinsä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

6.) Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysaika
Entavision Oy käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti. Sähköinen rekisteri on tallennettu pilvipalvelimelle tietokantaan, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin keinoin suojattuja.

Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Henkilöillä, jotka käsittelevät Entavision Oy:n henkilötietoja, ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen.

Fyysiset dokumentit säilytetään lukitussa tilassa siten, ettei niihin ole pääsyä kuin niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävänsä hoitamiseen. Tarpeettomat paperitulosteet hävitetään asianmukaisella tavalla.

Entavision Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Kirjanpito- tai muun soveltuvan lainsäädännön velvoittamana Entavision Oy voi joutua säilyttämään tietoja pitempään.

Mikäli tapahtuu asiakkaan käsiteltäviä henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Entavision Oy ilmoittaa siitä asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa saatuaan sen tietoonsa.

7.) Tietojen luovutukset
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, kuten isännöintitoimistolle, urakoitsijalle, taloushallintopalveluiden tuottajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Entavision Oy:n toimesta henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lain niin velvoittaessa.

8.) Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Entavision Oy:n asiakasrekisteriin sekä pyytää tarpeellisia oikaisuja, täydennyksiä ja virheellisten tai käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomien tietojen poistamista. Tietojen tarkistamispyyntö tulee toimittaa kirjallisena Entavision Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista ja siirtoa sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

9.) Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme myös tietosuoja-asioissa. Näin ollen Entavision Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa vapaan harkintamme mukaan. Ajantasaisen tietosuojaselosteen voit tarkastaa sivustoltamme.

Tätä tietosuojaselostetta on muokattu viimeksi 18.7.2018.